Warunki i zasady

VIA Wrocław, sp. z o.o.
(„Spółka” lub „VIA Outlets”)
WARUNKI

VIA Wrocław, sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, Polska, posiadająca nr NIP 5272552242, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 289374, oraz posiadająca nr REGON 141088095, z kapitałem zakładowym w wysokości 19864500 PLN. Mogą się Państwo z nami skontaktować wysyłając maila na adres wroclaw.legal@viaoutlets.com, albo pod numerem telefonu +48 71 374 00 45.

1. Polityka prywatności
Z uwagi na fakt, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z www.wroclawfashionoutlet.com/polityka-prywatnosci/, powinni Państwo zapoznać się z warunkami Polityki Prywatności Spółki.

2. Dostępność
Dostęp do Strony Internetowej oraz korzystanie z niej są zapewnione oraz dozwolone tymczasowo.

Spółka zastrzega sobie prawo do modyfikowania, edytowania, zawieszania lub przerywania (na stałe lub czasowo) działania Strony Internetowej (lub jej jakiejkolwiek części) lub informacji, materiałów, produktów lub usług dostępnych za pośrednictwem Strony Internetowej (lub jej jakiejkolwiek części), za powiadomieniem zarejestrowanych użytkowników.

3. Własność
O ile gdzie indziej nie stwierdzono inaczej, Strona Internetowa (w tym jej wygląd, tekst, zawartość, aranżacja i inne kwestie z nią związane) podlega ochronie na podstawie prawa autorskiego oraz innych właściwych przepisów dotyczących własności intelektualnej, zaś Spółka jest właścicielem lub licencjobiorcą w odniesieniu do wszystkich praw własności intelektualnej oraz innych praw majątkowych do Strony Internetowej lub z nią związanych. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone.

Udostępnienie Strony Internetowej nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek prawa do Strony Internetowej lub z nią związanego; z zastrzeżeniem wyraźnego stwierdzenia w tym zakresie zawartego w treści niniejszych Warunków, nie nabywają Państwo żadnych praw ani tytułu do Strony Internetowej ani w związku z nią bądź udziału w niej.

4. Korzystanie ze Strony Internetowej

Spółka udziela Państwu ograniczonego prawa do dostępu do Strony Internetowej i korzystania z niej dla Państwa własnego indywidualnego i niekomercyjnego użytku. Korzystanie z niniejszej Strony internetowej jest bezpłatne. Bez uzyskania uprzedniej zgody Spółki nie są Państwo uprawnieni do: reprodukowania, powielania, kopiowania, sprzedaży, retransmisji, rozpowszechniania Strony Internetowej (w tym jej zawartości) lub do wykorzystywania jej do jakichkolwiek celów komercyjnych. Ponadto nie są Państwo uprawnieni do sporządzania zbiorów jakichkolwiek cenników, opisów, do dokonywania opracowań Strony Internetowej lub jej zawartości, do pobierania lub kopiowania informacji na rzecz innego przedsiębiorstwa ani do korzystania z robotów lub podobnych narzędzi służących do zbierania i ekstrakcji danych.

Mają Państwo prawo do wydrukowania rozsądnej liczby kopii oraz do pobierania wyciągów z dowolnej strony/stron w ramach Strony Internetowej. Niemniej jednak nie wolno Państwu modyfikować papierowych ani cyfrowych kopii jakichkolwiek materiałów wydrukowanych lub pobranych w jakikolwiek sposób, ani wykorzystywać ilustracji, fotografii, sekwencji dźwięków lub obrazu czy też jakiejkolwiek grafiki oddzielnie w oderwaniu od towarzyszącego im tekstu.

Nie są Państwo uprawnieni do niewłaściwego wykorzystywania Strony Internetowej poprzez świadome wprowadzanie do jej zawartości wirusów lub innych materiałów o złośliwym charakterze lub szkodliwych pod względem technologicznym, do podejmowania prób uzyskania nieupoważnionego dostępu do Strony Internetowej, lub do podejmowania ataków typu „odmowa usługi” (denial of service) względnie ataków typu „rozproszona odmowa usługi” (distributed denial-of service) na Stronę Internetową. W przypadku popełnienia przez Państwa tego typu czynu, zostaną o tym zawiadomione właściwe organy.

Dostęp do Strony Internetowej (lub informacji, materiałów, produktów lub usług dostępnych na Stronie Internetowej) lub korzystanie z niej może zostać zabronione przez prawo obowiązujące w określonych krajach lub jurysdykcjach. Są Państwo jedynym podmiotem odpowiedzialnym za przestrzeganie wszystkich przepisów prawa i innych regulacji obowiązujących w państwie, na terytorium którego wchodzą Państwo na Stronę Internetową. Spółka nie zapewnia, że Strona Internetowa (lub informacje, materiały, produkty lub usługi dostępne na Stronie Internetowej) są odpowiednie lub dostępne do korzystania na terenie innych lokalizacji niż terytorium Polski.

VIA Outlets zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub uniemożliwienia Państwu dostępu do Strony Internetowej (lub jej części) w przypadku, gdy używają Państwo Strony Internetowej w sposób sprzeczny z którymkolwiek z postanowień niniejszych Warunków. W przypadku, gdy Państwo wydrukują, skopiują lub pobiorą jakąkolwiek część zawartości Strony Internetowej z naruszeniem niniejszych Warunków, będą Państwo mieli obowiązek, według naszego wyboru, zwrotu lub zniszczenia sporządzonych przez Państwa kopii tych materiałów.

Korzystanie ze Strony Internetowej, podobnie jak w przypadku korzystania z innych stron internetowych, wiąże się z określonymi ryzykami charakterystycznymi dla korzystania z Internetu. Głównym ryzykiem jest ryzyko „zainfekowania” urządzeń użytkownika złośliwym oprogramowaniem, takim jak wirusy komputerowe, „robaki”, „konie trojańskie” oraz inne oprogramowanie złośliwe lub szpiegujące, które mogą wyrządzić różnego rodzaju szkody zarówno Państwu, jaki i urządzeniom, których używają Państwo do łączenia się z Internetem, w postaci kradzieży danych i kradzieży tożsamości. Pomimo, że Spółka zachowuje należytą staranność w zakresie ochrony użytkowników Strony Internetowej przed tymi ryzykami, nie mogą one zostać całkowicie wyeliminowane. W celu zminimalizowania powyższych ryzyk rekomendujemy, aby Państwo przynajmniej używali aktualnego oprogramowania antywirusowego oraz regularnie aktualizowali wszystkie używane programy.

W celu należytego korzystania ze Strony Internetowej będą Państwu potrzebne:

 1. przeglądarka Internet Explorer w wersji 6 oraz nowszej, Firefox w wersji 2.0 oraz nowszej, Apple Safari w wersji 4.0. oraz nowszej lub Google Chrome w wersji 23 lub nowszej.
 2. możliwość obsługi Java Script oraz włączone pliki cookies,
 3. minimalna rozdzielczość 800×600, rekomendowana rozdzielczość 1024×768 lub wyższa

Prosimy o wzięcie pod uwagę, że określony sprzęt lub oprogramowanie stosowane przez Państwa (zapory sieciowe, programy antywirusowe, zdezaktualizowane wersje innego oprogramowania) mogą sprawić, że Strona Internetowa lub jakieś jej elementy nie będą funkcjonowały należycie.

5. Rejestracja
Spółka może czasowo ograniczyć zarejestrowanym użytkownikom dostęp do Strony Internetowej (lub jej części).

W przypadku, gdy zarejestrują się Państwo u nas w celu korzystania z zastrzeżonych części Strony Internetowej (np. w celu przystąpienia do programu lojalnościowego lub do innego rodzaju klubu działającego na zasadzie członkostwa), będzie to oznaczać Państwa rejestrację jako zindywidualizowanego użytkownika Strony Internetowej. Rejestracja jest bezpłatna. Dostęp do takich zastrzeżonych części Strony Internetowej następuje przy użyciu kodu identyfikacyjnego użytkownika („ID użytkownika”), hasła oraz wszelkich innych informacji stosowanych przez Spółkę w ramach procedur bezpieczeństwa. Spółka zezwala Państwu na uzyskanie dostępu do zastrzeżonych części Strony Internetowej przyjmując, że:

 • w dacie rejestracji mają Państwo nie mniej niż 18 lat;
 • zachowują Państwo w tajemnicy swoje ID użytkownika oraz hasło i nie ujawniają ich Państwo nikomu innemu oraz że nikt inny nie może z nich korzystać w celu uzyskania dostępu do Strony Internetowej;
 • wszystkie podane przez Państwa dane są prawidłowe;
 • nie będą Państwo w złej wierze tworzyć dodatkowych kont rejestracyjnych w celu pogorszenia funkcjonalności Strony Internetowej lub pokrzywdzenia innych użytkowników; oraz
 • nie będą Państwo próbowali podawać się za innego użytkownika.

 

Mogą Państwo uzyskać dostęp do wielu informacji, które Państwo podali Spółce oraz aktualizować je przy użyciu obszaru o nazwie „Rejestracja” znajdującego się na Stronie Internetowej.

W przypadku, gdyby Państwo naruszyli postanowienia punktu 5 niniejszych Warunków, VIA Outlets ma prawo zablokować przysługujące Państwu ID Użytkownika lub hasło oraz w inny sposób anulować Państwa dostęp.

6. Opis Produktów lub Usług i innych Informacji

Żadne informacje znajdujące się na Stronie Internetowej nie stanowią oferty zakupu lub sprzedaży na terenie jakiejkolwiek jurysdykcji, ponieważ Strona Internetowa ma jedynie charakter informacyjny. Wszystkie szczegóły, opisy i ceny oraz inne informacje odnoszące się do produktów lub usług pojawiających się na Stronie Internetowej mają wyłącznie ogólny charakter. VIA Outlets nie gwarantuje, że jakikolwiek produkt lub usługa widniejąca na Stronie Internetowej jest lub będzie dostępna w danym sklepie w określonym czasie, w którym Państwo będą chcieli je kupić.

Spółka dołoży należytej staranności w uzasadnionym zakresie, aby zapewnić, że wszystkie informacje są prawidłowe. VIA Outlets niniejszym rekomenduje Państwu sprawdzenie u danego sprzedawcy detalicznego dotyczących go informacji oraz sprawdzenie u VIA Outlets informacji dotyczących produktów i usług tej spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Państwa na skutek działania w zaufaniu do informacji znajdujących się na Stronie Internetowej. Ograniczenie to nie ma zastosowania do osoby fizycznej, która zawiera z przedsiębiorcą czynności prawne niezwiązane z działalnością gospodarczą lub zawodową takiej osoby („Konsumenci”).

7. Materiały dostarczone przez Państwa
Użytkownicy Strony Internetowej mogą zamieszczać treści i komentarze lub w innej formie dostarczać materiały do publikacji na różnych obszarach Strony Internetowej, w tym na forum , w biuletynie internetowym, w galeriach fotografii oraz na innych interaktywnych obszarach. Spółka nie aprobuje, nie wspiera, nie zachęca ani nie zgadza się z jakimikolwiek treściami, komentarzami lub materiałami zamieszczonymi lub przesłanymi przez użytkowników i opublikowanymi na Stronie Internetowej. Z uwagi na fakt, że spółka VIA Outlets nie bada, nie monitoruje ani nie sprawdza takich treści, komentarzy lub materiałów pod kątem ich rzetelności, kompletności czy też zgodności z obowiązującym prawem oraz, w zakresie dozwolonym prawem, nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za lub w odniesieniu do którejkolwiek z takich treści, komentarzy lub materiałów; w przypadku, gdy VIA Outlets otrzyma urzędowe lub inną rzetelne zawiadomienie o bezprawnej naturze takich danych, może zablokować dostęp do takich danych. W przypadku, gdy wspomniane rzetelne zawiadomienie nie jest zawiadomieniem urzędowym, otrzymają Państwo z wyprzedzeniem informację od VIA Outlets o zamiarze udzielenia odmowy dostępu do takich danych. VIA Outlets nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności w przypadku, gdy po otrzymaniu powyższych urzędowych lub innych rzetelnych zawiadomień o bezprawnej naturze przechowywanych danych, odmówiła dostępu do tych danych.

W przypadku, gdy zamieszczą Państwo jakiekolwiek treści lub komentarze lub w inny sposób dostarczą materiały do publikacji na jakimkolwiek obszarze Strony Internetowej, które będą zawierały fotografie:

 • tym samym udzielą Państwo Spółce niewyłącznej, bezpłatnej licencji obejmującej teren całego świata, na maksymalny dopuszczalny okres ochrony, do używania, reprodukowania, publikacji, ponownej publikacji, transmisji, komunikowania lub udostępniania publiczności, modyfikowania i rozpowszechniania (oraz do udzielania sublicencji do wykonywania tych czynności) takich treści, komentarzy lub materiałów istniejących w jakimkolwiek formacie, w tym w formacie elektronicznym i w druku;
 • tym samym zapewnią Państwo, że te treści, komentarze lub materiały nie są bezprawne, nie zawierają gróźb, oszczerstw, nie maja charakteru obscenicznego, pornograficznego ani bluźnierczego lub nie mogą stanowić lub zachęcać do postępowania, które mogłoby być uznane za przestępstwo albo naruszenie jakiegokolwiek prawa; nie wolno Państwu zamieszczać żadnych materiałów, które są celowo przeznaczone do denerwowania innych użytkowników;
 • nie otrzymają Państwo zapłaty za żadne treści, komentarze ani opublikowane materiały;
 • zapewnią Państwo, że takie treści, komentarze lub materiały będą stanowiły Państwa własne oryginalne utwory i że posiadają Państwo prawa autorskie i wszelkie inne odnośne prawa do nich;
 • w przypadku, gdy dany dostarczony materiał stanowi fotografię lub materiał graficzny, muszą Państwo być autorami takiej fotografii lub materiału graficznego, posiadać odpowiednie zezwolenie lub być w inny sposób uprawnieni przez właściciela fotografii lub materiałów graficznych oraz muszą Państwo posiadać zgodę wszystkich osób na niej przedstawionych w sytuacji, gdy takie osoby mogą być wyraźnie zidentyfikowane; oraz
 • VIA Outlets opublikuje Państwa nazwisko przy fotografii/ach lub materiałach graficznych dostarczonych przez Państwa, ale Spółka będzie mogła edytować bądź usuwać wszelkie komentarze, które Państwo zamieścili wraz z tymi materiałami.

 

Publikacja jakichkolwiek treści, komentarzy lub materiałów (w tym fotografii lub materiałów graficznych zamieszczonych lub dostarczonych przez Państwa) będzie się odbywać według uznania Spółki. VIA Outlets zastrzega sobie prawo do uzupełnień lub wykreśleń w tekstach lub grafice, do edycji wszelkich fotografii lub materiałów graficznych oraz do odmowy, zawieszenia, anulowania lub usunięcia publikacji takich treści, komentarzy lub materiałów.

Wszelkie materiały, które Państwo nam dostarczają są i będą traktowane jako niepoufne i niemajątkowe.

Mają Państwo obowiązek zwolnić VIA Outlets z odpowiedzialności z tytułu wszelkich zobowiązań wobec osób trzecich, roszczeń, kosztów, szkód w mieniu i na osobie, które Spółka ta będzie musiała spełnić lub pokryć wskutek opublikowania jakichkolwiek treści, komentarzy lub materiałów zamieszczonych lub dostarczonych przez Państwa. Powyższe zobowiązanie nie ma zastosowania do Konsumentów.

8. Konkursy
Spółka może od czasu do czasu reklamować i przeprowadzać na Stronie Internetowej konkursy, a w takim przypadku będą miały do nich zastosowanie szczególne warunki, z którymi będą Państwo musieli szczegółowo się zapoznać.

9. Strony Internetowe Osób Trzecich
Strona Internetowa VIA Outlets może zawierać odsyłacze do innych stron internetowych prowadzonych przez niezwiązane z VIA Outlets spółki i osoby („Strony Internetowe Osób Trzecich”). Tego rodzaju odsyłacze zamieszczane są wyłącznie w celach informacyjnych.

Umieszczenie na Stronie Internetowej Spółki jakichkolwiek odsyłaczy do Strony Internetowej Osoby Trzeciej nie oznacza, że VIA Outlets przyjmuje na siebie jakąkolwiek odpowiedzialność za odnośną Stronę Internetową Osoby Trzeciej, za jej treść, korzystanie z tejże strony lub z produktów lub usług udostępnionych za jej pośrednictwem. Spółka nie badała, nie monitorowała ani nie sprawdzała Stron Internetowych Osób Trzecich pod kątem ich rzetelności, kompletności lub zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami; z uwagi na powyższe, w najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody w majątku lub na osobie spowodowane wskutek korzystania przez Państwa ze Stron Internetowych Osób Trzecich lub działania w zaufaniu do ich treści; korzystają Państwo ze Stron Internetowych Osób Trzecich na swoje własne ryzyko. Należy zapoznać się z polityką oraz warunkami odnoszącymi się do Stron Internetowych Osób Trzecich, z uwagi na fakt, że będą one miały zastosowanie do Państwa, podczas odwiedzania tych stron.

VIA Outlets poczyniła pewne ustalenia ze starannie wybranymi firmami, które mogą sprzedawać Państwu produkty lub usługi na Stronach Internetowych Osób Trzecich połączonych ze Stroną Internetową przy pomocy odsyłacza, na których to stronach umieszczono nasze oznakowanie lub wskazano na związek ze Spółką, jak ma to miejsce w przypadku kart podarunkowych lub innych podobnych promocji. Kiedy połączą się Państwo z niektórymi ze Stron Internetowych Osób Trzecich przy pomocy odsyłacza, mogą one wciąż stanowić ramkę w obrębie Strony Internetowej lub nosić oznakowanie Spółki i pojawiać w ramach Strony Internetowej. W takich wypadkach prosimy o wzięcie pod uwagę faktu, że te produkty i usługi są sprzedawane przez inną firmę. Pomimo iż spółka VIA Outlets starannie wybiera takie firmy, nie ponosi jednak odpowiedzialności za produkty i usługi, które te firmy oferują i sprzedają. Dlatego też powinni Państwo sprawdzić warunki obowiązujące w odniesieniu do tych Stron Internetowych Osób Trzecich oraz do produktów i usług, które one oferują.

10. Odsyłacze do Strony Internetowej Spółki

Bez uzyskania uprzedniej zgody VIA Outlets mogą Państwo utworzyć link do Strony Internetowej na innej stronie internetowej lub w innym dokumencie pod warunkiem, że żaden taki odsyłacz nie stworzy ramki lub innego otoczenia przeglądarki lub wyodrębniającego przestrzeń wokół zawartości Strony Internetowej. Dodatkowo istnienie takiego odsyłacza nie może sugerować, że Spółka aprobuje Państwa produkty lub usługi lub też produkty lub usługi dostępne na stronie internetowej, na której umieszczają Państwo odsyłacz do Strony Internetowej. Wspomniany odsyłacz nie może pokazywać żadnego/ych znaku/ów towarowego/ych użytego/ych na Stronie Internetowej bez uzyskania zgody VIA Outlets lub zgody właściciela takiego/ch znaku/ów towarowego/ych oraz nie może on być umieszczony na stronie internetowej zawierającej treści bezprawne, o charakterze groźby, oszczerstwa, zniesławienia, treści o charakterze obscenicznym lub bluźnierczym lub takiej, która może stanowić lub zachęcać do zachowania uważanego za przestępstwo lub naruszenie jakiegokolwiek prawa. Dodatkowo, odsyłacz nie będzie przedstawiał Spółki, jej spółek powiązanych lub współpracujących z nią (w tym jej produktów lub usług) w fałszywym, wprowadzającym w błąd, uwłaczającym lub w inny sposób obraźliwym świetle.

Są Państwo odpowiedzialni za stronę internetową, na której umieszczają Państwo odsyłacz do Strony Internetowej oraz za wszelkie oświadczenia lub wytworzone wrażenia dotyczące Spółki lub Strony Internetowej. Są Państwo również odpowiedzialni za podanie treści niniejszych Warunków do wiadomości osoby uzyskującej dostęp do Strony Internetowej poprzez umieszczony przez Państwa odsyłacz. VIA Outlets zastrzega sobie prawo do żądania, aby wszelkie odsyłacze do Strony Internetowej utworzone na innych stronach internetowych z naruszeniem niniejszych Warunków zostały usunięte.

11. Wyłączenie odpowiedzialności
Spółka działając we własnym imieniu oraz w imieniu spółek powiązanych wyłącza wszelką odpowiedzialność wynikającą lub związaną z dostępem lub korzystaniem ze Strony Internetowej lub wszelkich stron internetowych, z którymi jest połączona przy pomocy odsyłaczy, niezależnie od tego, czy jest to odpowiedzialność umowna, z tytułu czynu niezgodnego z prawem czy też powstająca na innej podstawie, w najpełniejszym zakresie dopuszczalnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa i regulacji z tytułu:

 • szkód wynikających z braku dostępności Strony Internetowej lub wad technicznych Strony Internetowej;
 • utraty danych;
 • szkód spowodowanych przez cyberataki, wirusy lub inne materiały technicznie szkodliwe;
 • utraty przychodów, zysków lub spodziewanych oszczędności oraz
 • szkód wynikających z okoliczności pozostających poza rozsądną kontrolą VIA Outlets i których utrata nie daje się przewidzieć w racjonalnym zakresie.

 

W każdym razie łączna odpowiedzialność Spółki oraz jej odpowiedzialność wynikająca lub związana z dostępem lub korzystaniem ze Strony Internetowej lub wszelkich stron internetowych, z którymi jest połączona przy pomocy odsyłaczy, niezależnie od tego, czy jest to odpowiedzialność umowna, z tytułu czynu niezgodnego z prawem czy też powstająca na innej podstawie, nie przekroczy kwoty zapłaconej z tytułu uzyskania dostępu do Strony Internetowej (chyba, że co innego wynika z obecnie obowiązujących przepisów prawa i regulacji).

Poprzez wejście na Stronę Internetową uznają Państwo, że wszelkie ograniczenia odpowiedzialności ustanowione postanowieniami niniejszych Warunków są uczciwe i racjonalnie uzasadnione.

Postanowienia Punktu 11 nie mają zastosowania do Konsumentów. Odpowiedzialność konsumenta względem VIA OUTLETS i odwrotnie jest uregulowana w odpowiednich przepisach prawa polskiego. W szczególności, dłużnik jest obowiązany do naprawienia szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania było spowodowane okolicznościami za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności.

12. Zawarcie i zakończenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
Poprzez wejście na Stronę Internetową rozpoczynają Państwo korzystanie z niej jako użytkownik niezarejestrowany. W przypadku, gdy zarejestrują się Państwo u nas w zakresie użytkowania Strony Internetowej, oznacza to zawarcie umowy jako użytkownik zarejestrowany. Mogą Państwo zakończyć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez zwykłe opuszczenie Strony Internetowej w dowolnym momencie. W przypadku, gdy chcą Państwo zakończyć umowę jako zarejestrowany użytkownik powinni Państwo wyrejestrować się korzystając z procedury opisanej na Stronie Internetowej. Spółka może zakończyć umowę z użytkownikiem zarejestrowanym poprzez wysłanie mu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy pod adresem e-mail podanym przez użytkownika w ramach procedury rejestracyjnej.

13. Prawo właściwe i właściwość sądów
Strona Internetowa jest kontrolowana i prowadzona z biur Spółki znajdujących się w Polsce. Niniejsze Warunki oraz wszystkie kwestie odnoszące się do niniejszych warunków oraz do Strony Internetowej (w tym do jej treści) będą podlegały prawu polskiemu. Do rozstrzygania wszelkich sporów, które mogłyby wyniknąć z niniejszych Warunków lub z korzystania ze Strony Internetowej lub w związku z nimi właściwe będą sądy polskie.

Spór między Konsumentem a przedsiębiorcą wynikający z zawartej z Konsumentem umowy może zostać zakończony w trybie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. W przypadku sporu między Konsumentem a Spółką, Konsument ma w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu:

a) Konsument może zwrócić się z wnioskiem do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności Spółki z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Spółką przez ( i) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub (i) przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,

b) Konsument może zwrócić się z wnioskiem do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności Spółki z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Sądy takie rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych między konsumentami a przedsiębiorcami.

Zasady i procedury dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich uregulowane są w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Pozasądowe rozwiązywanie sporów jest dobrowolne. Konsument może uzyskać informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w szczególności: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php), powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowych, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

14. Postanowienia ogólne
Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia pomiędzy Państwem a VIA Outlets w odniesieniu do korzystania ze Strony Internetowej.

Niniejsze Warunki podlegają zmianie w przypadku (i) rozwoju technologii wpływających na funkcjonowanie Strony Internetowej, (ii) potrzeby uaktualnienia Strony Internetowej (iii) zmiany przepisów prawa lub zmian regulacyjnych właściwych dla materii uregulowanej w tych Warunkach, jak również w powodów uzasadnionych biznesowo. Każda zmiana będzie udostępniona na niniejszej stronie. Powiadomimy również zarejestrowanych użytkowników o możliwości wypowiedzenia umowy, jeśli nie wyrażą zgody na zmiany. Jesteśmy uprawnieni do okresowego dokonywania cesji lub przeniesienia niniejszych Warunków na dowolną osobę trzecią, która będzie wykorzystywać lub nabędzie Stronę Internetową, bez wcześniejszego powiadamiania Państwa oraz w dowolny sposób.

15. Pytania lub skargi
Spółka ma prawo nie sprawdzać i nie będzie ponosić odpowiedzialności za zawartość każdego komentarza, informacji, produktu lub usług świadczonych przez osoby trzecie zamieszczonych lub dostępnych na Stronie Internetowej. W przypadku, gdy uważają Państwo, że Strona Internetowa zawiera jakiekolwiek komentarze, informacje, produkty lub usługi, które mają charakter zniesławiający lub są bezprawne z innego powodu, prosimy o niezwłoczne zawiadomienie o tym fakcie pisemnie VIA Wrocław sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, Polska, NIP 5272552242 lub poprzez przesłanie pisma do wroclaw.legal@viaoutlets.com. Po otrzymaniu od Państwa zawiadomienia VIA Outlets podejmie wszelkie racjonalnie uzasadnione działania w celu usunięcia treści, które mają charakter zniesławienia lub są bezprawne z innego powodu i które były przedmiotem skargi, w rozsądnym terminie.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg dotyczących niniejszych Warunków lub jakiejkolwiek innej sprawy, moga Państwo skierowac pismo do działu prawnego VIA Outlets, pod adresem: VIA Wrocław sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, Polska, NIP 5272552242 lub wysłać do nas e-mail pod adresem wroclaw.legal@viaoutlets.com. Spółka odpowie na Państwa pytania, skargi dotyczące niniejszych Warunków i jakichkolwiek innych kwestii w ciągu 30 dni od ich otrzymania przesyłając je na Państwa adres mailowy.

 

Buy like a VIP

and you will get the special offers first!