Polityka prywatności

VIA Wrocław, sp. z o.o.
(„Spółka” lub „VIA Outlets”)
Polityka prywatności

Spółka VIA Wrocław sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, (00-120) Warszawa, Polska, posiadająca nr NIP 5272552242 („VIA OUTLETS”, „my” lub “nas”) zobowiązuje się do ochrony Państwa prywatności, a niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy, wykorzystujemy lub ujawniamy Państwa dane osobowe. W przypadku, gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące prywatności lub ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem Wroclaw.legal@viaoutlets.com.

Niniejsza Polityka Prywatności stosuje się do strony internetowej www.wroclawfashionoutlet.com („Strona”) oraz, w ogólności, do wykorzystywania przez VIA OUTLETS danych osobowych dotyczących Państwa jako klientów naszego centrum handlowego. Od czasu do czasu będziemy Państwu przedstawiać dodatkowe informacje dotyczące sposobu wykorzystywania Państwa danych osobowych.

Polityka Prywatności nie ma zastosowania do stron internetowych osób trzecich, które nie są prowadzone przez VIA OUTLETS, lecz na które można wejść za pośrednictwem odsyłaczy umieszczonych na niniejszej Stronie. Jeżeli wejdą Państwo na strony osób trzecich korzystając z udostępnionych na Stronie odsyłaczy, istnieje możliwość, że administratorzy tych stron będą gromadzić Państwa dane osobowe i wykorzystywać je zgodnie z zasadami określonymi w ich odnośnych politykach poprawności, które mogą różnić się od naszej polityki prywatności. Przetwarzanie danych osobowych, które Państwo podają lub dostarczają osobom trzecim nie jest objęte przedmiotem niniejszej Polityki Prywatności. Rekomendujemy, aby zapoznali się Państwo z odnośnymi politykami prywatności osób trzecich zanim podadzą im Państwo jakiekolwiek dane.

Rodzaje informacji o Państwu, które gromadzimy oraz sposób, w jaki są one wykorzystywane
Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe („Dane Osobowe” lub „Dane”) w następujących sytuacjach: gdy przeglądają Państwo niniejszą Stronę, rejestrują się na niej jako członkowie VIP, przedstawiają swoje CV oraz inne dane w ramach procedur w naszym dziale karier lub też gdy biorą Państwo udział w innych inicjatywach lub działaniach (zarówno w trybie online, jak i offline), które możemy okresowo oferować lub prowadzić. Rodzaje Danych, które gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy oraz sposób ich wykorzystania przez nas, zostały szczegółowo opisane w tabeli zamieszczonej na końcu niniejszego dokumentu zawierającego Politykę Prywatności.

Lokalizacja, w której przechowujemy Państwa Dane; korzystanie z dostawców usług
My lub nasi dostawcy usług przetwarzamy Państwa Dane w systemach komputerowych znajdujących się w naszej siedzibie lub w systemach komputerowych należących do naszych dostawców usług. Dostawcy usług, którzy zostali przez nas zaangażowani i wspomagają nas w świadczeniu usług na Państwa rzecz, mają siedzibę na terytorium Unii Europejskiej lub na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) oraz dodatkowo w lokalizacjach położonych poza obszarem UE/EOG, w tym na terytorium Chin, Indii i USA. Istnieje możliwość, że w tych lokalizacjach nie obowiązuje ustawodawstwo przewidujące taki sam zakres ochrony Danych, jaki obowiązuje na terytoriach UE/EOG. Dane mogą być przetwarzane przez nas lub przez naszych dostawców poza terytorium EU/EOG, lecz zapewnimy, aby Państwa Dane były traktowane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo i zgodny z niniejszą Polityką Prywatności oraz zgodny z właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Wprowadziliśmy politykę bezpieczeństwa, zasady i środki techniczne w celu ochrony Danych, które znalazły się pod naszą kontrolą wskutek nieupoważnionego dostępu, nienależytego wykorzystania, niedozwolonych modyfikacji i bezprawnego zniszczenia lub przypadkowej utraty. W przypadku, gdy wybrali Państwo hasło, które umożliwia Państwu dostęp do określonych części naszej Strony, będą Państwo odpowiedzialni za utrzymanie tego hasła w tajemnicy. Prosimy Państwa o nieudostępnianie nikomu tego hasła.

Niestety przekazywanie danych za pośrednictwem Internetu nie jest całkowicie bezpieczne. Pomimo, że dokładamy najlepszych starań, aby chronić Państwa Dane, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa Danych podczas ich transferu na naszą Stronę, i dlatego wszelkie transfery danych są dokonywane na Państwa własne ryzyko. Po otrzymaniu od Państwa Danych, będziemy przestrzegać ściśle określonych procedur i zabezpieczeń oraz starać się zapobiegać nieupoważnionemu dostępowi do nich.

Zapewniamy, że Państwa Dane nie będą ujawniane organom regulacyjnymi lub organom władzy, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przepisami prawa lub innych regulacji.

Ujawnienie na rzecz naszych Podmiotów Powiązanych
Za Państwa uprzednią zgodą, którą uzyskamy od Państwa niezależnie od postanowień niniejszej Polityki Prywatności, ujawnimy Państwa Dane spółkom zależnym od VIA Outlets® oraz innym członkom VIA Outlets®, do wykorzystania w celach opisanych w tabeli zamieszczonej na końcu niniejszej Polityki Prywatności dla swoich własnych celów. Aby uzyskać więcej informacji o spółkach zależnych VIA Outlets® oraz o innych centrach, które są członkami VIA Outlets®, prosimy kliknąć tutaj: www.viaoutlets.com.   Wykorzystywanie Danych ujawnionych takim spółkom będzie następowało pod warunkiem umieszczenia ich w odnośnym formularzu zgody, który został przez Państwa dostarczony.

Dodatkowo ujawnimy Państwa Dane następującym osobom trzecim

  • Za Państwa uprzednią zgodą, którą uzyskamy od Państwa niezależnie od postanowień niniejszej Polityki Prywatności – naszym starannie wybranym partnerom marketingowym;
  • W odniesieniu do Państwa Danych dotyczących kariery zawodowej (patrz tabela na końcu niniejszego dokumentu) – sklepom outletowym w odnośnym centrum, w przypadku, gdy złożyli Państwo CV w naszym dziale Karier, ubiegając się o wolną posadę;
  • W przypadku, gdy będziemy mieli obowiązek ujawnić lub udostępnić Dane w celu wypełnienia obowiązku prawnego lub w celu ochrony praw, majątku lub bezpieczeństwa naszego przedsiębiorstwa, klientów lub innych podmiotów. Zakres tego ujawnienia obejmuje wymienianie się Danymi z organizacjami w celu ochrony przed oszustwem; oraz
  • Wszelkim następcom prawnym lub zastępczym administratorom całości lub części naszego przedsiębiorstwa; o takim ujawnieniu poinformujemy Państwa z wyprzedzeniem oraz, jeżeli będzie to wymagane, uzyskamy Państwa uprzednią zgodę odrębnie od niniejszej Polityki Prywatności.
  • Partnerom w ramach naszych Programów Lojalnościowych oraz Programów Nagradzania Partnerów – w przypadku, gdy zapisali się Państwo na ich usługi i wnioskowali o ich kredytowanie;
  • Wystawcy naszej Karty Podarunkowej – w sytuacji, gdy nabędą Państwo Kartę Podarunkową;
  • Jeżeli za pośrednictwem naszej Strony zarezerwują sobie Państwo dowóz do VIA OUTLETS, dane na ten temat będą gromadzone bezpośrednio przez przewoźnika.
  • W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z tabelą zamieszczoną na końcu niniejszego dokumentu.

 

PLIKI COOKIES
Pliki Cookies” są to informacje przesyłane z serwera internetowego do Państwa komputera. Są one gromadzone w czasie, gdy odwiedzają Państwo stronę internetową i mogą następnie zostać wykorzystane przez administratora danej strony internetowej w celu gromadzenia danych w momencie, gdy ponownie odwiedzą Państwo tę stronę internetową. Korzystamy z plików cookies do celów technicznego administrowania Stroną, w celu oszacowania wielkości naszej publiczności oraz ustalenia wzorców użytkowania Strony oraz po to, aby uzyskać możliwość dostosowywania Strony do Państwa indywidualnych zainteresowań oraz monitorowania ruchu na Stronie. Aby uzyskać dalsze informacje o plikach cookies, sposobie ich wykorzystania przez nas oraz metodach ich dezaktywowania, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Dotyczącą Plików Cookie. Aby uzyskać dalsze informacje o tym, jak działają pliki cookies, mogą Państwo również uznać za przydatne odwiedzenie strony http://www.allaboutcookies.org/.

Przechowywanie Państwa Danych Osobowych
Będziemy przetwarzać i wykorzystywać Państwa Dane Osobowe jedynie tak długo, jak będzie to konieczne w celu skorzystania z nich do celów, w jakich je zgromadziliśmy lub otrzymaliśmy. W przypadku, gdy przepisy prawa będą wymagać od nas dłuższego okresu przechowywania Danych, zablokujemy je i będziemy korzystać z nich wyłącznie w celu ich przechowywania. Po upływie właściwego ustawowo określonego okresu przechowywania takie Dane Osobowe zostaną usunięte.

Dzieci
Nie gromadzimy w sposób świadomy Danych dotyczących dzieci poniżej lat 18.

Przysługujące Państwu prawa
Mają Państwo prawo poprosić nas o nieprzetwarzanie Państwa Danych w celach marketingowych, jeśli będziemy to czynić w naszym zgodnym z prawem interesie, lecz bez Państwa zgody. Będziemy Państwa informować (przez rozpoczęciem gromadzenia Państwa Danych) o tym, czy zamierzamy skorzystać z Państwa Danych w powyższy sposób, działając w naszym zgodnym z prawem interesie. Mogą Państwo korzystać z przysługującego Państwu prawa do zapobieżenia takiemu przetwarzaniu danych poprzez zaznaczenie tej okoliczności w momencie, w którym będziemy odbierać te Dane od Państwa. Mogą Państwo także skorzystać z tego prawa w każdym czasie kontaktując się z nami pod adresem Wroclaw.legal@viaoutlets.com. W przypadku, gdy będziemy przetwarzać Państwa dane w celach marketingowych lub przesyłać Państwu informacje marketingowe na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym czasie, kontaktując się z nami pod tym samym adresem e-mail. Wycofanie przez Państwa zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie Państwa Danych, które było oparte na takiej zgodzie zanim zgoda została wycofana.

Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z zapytaniem, czy przechowujemy Państwa Dane, a po uzyskaniu potwierdzenia, zażądać dostępu do tych Danych. Aby uzyskać kopie wszelkich dotyczących Państwa Danych, jakie będą aktualnie się znajdowały w naszych posiadaniu, prosimy o przesłanie nam Państwa danych kontaktowych, w tym adresu oraz danych umożliwiających weryfikację Państwa tożsamości.

Mają Państwo prawo kwestionować dotyczące Państwa Dane znajdujące się w naszym posiadaniu oraz mogą Państwo zlecić wykasowanie, korektę lub uzupełnienie Danych. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostarczenia Państwu kopii Danych, w wyjątkowych przypadkach, lub gdy Państwa prośba zostanie złożona w terminie wcześniejszym niż sześć miesięcy od dnia, w którym złożono poprzednią prośbę w tym zakresie; w każdym z tych przypadków podamy uzasadnienie takiej odmowy.

Mogą Państwo także skorzystać z podanych powyżej szczegółowych informacji składając prośby dotyczące wykorzystywania Państwa Danych posiadanych przez inne centra znajdujące się w portfelu VIA. W przypadku, gdy Państwa prośba dotyczy wykorzystywania Danych znajdujących się w posiadaniu podmiotów zależnych VIA OUTLETS, prosimy skorzystać z danych kontaktowych znajdujących się w Politykach Prywatności na ich odpowiednich stronach internetowych.

Zmiany w naszej Polityce Prywatności
Wszelkie zmiany, jakie wprowadzamy w naszej Polityce Prywatności zostaną wyszczególnione na Stronie oraz/ lub podane Państwu w inny sposób.

Rodzaje informacji, które zbieramy od Państwa oraz sposób, w jaki są one wykorzystywane

Grupa Cel Jakie dane? Sposób, w jaki wykorzystujemy Państwa dane
Przeglądanie Wykorzystywanie plików cookies, przede wszystkim w celu dostosowania naszej Strony to Państwa potrzeb

oraz w celu uprzyjemnienia Państwu jej przeglądania;

w celach statystycznych;

w celach związanych z administrowaniem Stroną i jej ulepszaniem;

w celach reklamowych, wszystko zgodnie z opisem zawartym w naszej Polityce Plików Cookie.

W przypadku, gdy przeglądają Państwo Stronę bez wprowadzania swoich Danych Osobowych, gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dotyczące Państwa informacje wymienione w opisie zawartym w naszej Polityce Plików Cookie. Jeżeli odwiedzają Państwo Stronę, pliki cookies będą gromadzić dotyczące Państwa Dane. Aby uzyskać dalsze informacje prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Plików Cookie.

Używamy plików cookie na naszej Stronie, na przykład:

– W celu prowadzenia Strony; pewne usługi nie mogą być świadczone bez plików cookies;

– W celu zapewnienia Państwu spersonalizowanego dostępu i do polepszenia jakości naszych usług;

– Dla celów statystycznych, np. określania liczby wizyt;

– W celu administrowania Stroną i ulepszania jej;

– W celu spersonalizowania naszych reklam.

Aby uzyskać dalsze informacje o plikach Cookies, sposobie ich wykorzystania przez nas oraz metodach ich dezaktywowania, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Dotyczącą Plików Cookie.

Kariera (składanie CV) Przetwarzamy Państwa Dane w związku z ubieganiem się o pracę dla określonej marki lub centrum. – Dane, które państwo podają składając swoje CV, m.in. tytuł, nazwisko, dane kontaktowe, data urodzenia, stanowiska, na które Państwo kandydują, rodzaj pracy, kompetencje, doświadczenie, narodowość, preferowane działy, dostępność oraz informacje o miejscu, w którym dowiedzieli się Państwo o wolnej posadzie oraz wszelkie inne Dane, które Państwo podadzą w swoim CV;

– Dane, które nam Państwo podają rejestrując się na portalu karier, m.in. nazwisko, adres e-mail, tytuł, język oraz wszelkie dalsze Dane, które nam Państwo podają;

– Państwa zainteresowania zawodowe i preferowane stanowiska, jeśli Państwo podadzą te Dane;

– Dane dotyczące Państwa spotkania w sprawie pracy; oraz

– Dane dotyczące tego, czy zostali Państwo zatrudnieni.

– Prowadzimy portal dotyczący karier zawodowych;

– Za Państwa uprzednią zgodą przekazujemy Państwa Dane  określonej marce, do której Państwo składali podanie;

– Nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie Państwa Danych przez poszczególne marki; mogą Państwo otrzymać więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych przez określone marki w ofercie pracy lub w odnośnym sklepie.

– Wykorzystamy Dane podane przez Państwa jedynie w przypadku, gdy Państwo ubiegają się o wolne stanowisko w VIA OUTLETS lub w centrach, które znajdują się w portfelu VIA;

– Dane podane wraz ze złożeniem przez Państwa CV będą wykorzystane wyłącznie do celów rekrutacji.

Kontakt z nami Korzystamy z Państwa danych w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości. W przypadku, gdy Państwo skontaktują się z nami za pośrednictwem Strony, możemy prowadzić zapis tej korespondencji oraz Danych, które Państwo podali, w tym adresu e-mail oraz Państwa nazwiska, jeśli Państwo nam je podali. W przypadku, gdy skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem Strony, wykorzystamy Państwa dane jedynie do prowadzenia z Państwem dalszej korespondencji.
Karty Podarunkowe Świadczenie na rzecz Państwa usług związanych z Kartami Podarunkowymi Karta Podarunkowa jest przedpłaconą kartą zakupową, która może zostać użyta jako karta płatnicza w VIA OUTLETS. – Dane, które Państwo podają ubiegając się o Kartę Podarunkową obejmujące m.in. tytuł, nazwisko, dane kontaktowe, formy płatności, kwotę na Karcie Podarunkowej.

– Dane dotyczące korzystania przez Państwa z Karty Podarunkowej, które zostaną szczegółowo określone przez wystawcę Karty Podarunkowej.

VIA Outlets® nie będzie posiadać dostępu do podanych przez Państwa Danych ani nie będzie ich przetwarzać, chyba że uzyska Państwa zgodę w sposób opisany poniżej;

Państwa dane będą przetwarzane i wykorzystywane przez wystawcę Karty Podarunkowej.

Więcej szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych otrzymają Państwo w momencie zakupu Karty Podarunkowej lub u jej wystawcy pod adresem www.wroclawfashionoutlet.com/giftcard.

Oraz, za Państwa zgodą

– W celu zrozumienia Państwa potrzeb

– W celu dostarczenia Państwu informacji o wydarzeniach, ofertach specjalnych, promocjach oraz innych sprawach dotyczących VIA Outlets®, VIA OUTLETS oraz innych centrów będących członkami VIA Outlets® lub innych detalicznych sklepów typu outlet, o które Państwo nas poproszą lub które, w naszej opinii, będa mogły Państwa zainteresować (w tym przy pomocy mailingu)

– W celu udostępnienia Państwa danych naszym starannie wybranymi partnerom marketingowym, w celu dostarczania Państwu informacji o towarach, usługach, promocjach, ofertach i nadchodzących wydarzeniach, które, w naszej opinii, mogą Państwa zainteresować;

– W celu prowadzenia badań i analiz oraz do okresowego kontaktowania się z Państwem w tymże celu lub w celu przeprowadzania ankiet lub tworzenia grup docelowych; oraz

– W celu dostarczania Państwu informacji o zmianach dotyczących naszych usług.

Programy Lojalnościowe i Partnerskie Programy Nagradzania Przedstawianie Państwu Programów Lojalnościowych lub Partnerskich Programów Nagradzania, np. stosowanych przez linie lotnicze programów nagradzania typu „mileage”. Umożliwi to Państwu gromadzenie punktów, mil lub innych korzyści w ramach określonych programów lojalnościowych lub partnerskich programów, przy okazji dokonywania zakupów w VIA OUTLETS. Dane dotyczące zakupów lub inne Dane istotne z punktu widzenia gromadzenia korzyści w ramach programu lojalnościowego lub partnerskiego. Wykorzystujemy Państwa Dane jedynie w formacie niespersonalizowanym/zbiorczym, w celu odkrycia trendów kształtujących się w centrum oraz poprawy naszej oferty i jakości usług w centrach;

– Przetwarzamy Państwa Dane osobowe w imieniu naszych partnerów.

– Więcej szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania Państwa Danych Osobowych zostanie Państwu przedstawione w momencie przyłączenia się do programu lojalnościowego lub partnerskiego przez podmiot prowadzący dany program.

Rejestracja w trybie online do Programu klasy VIP Wykorzystujemy te Dane po to, aby świadczyć Państwu usługi w ramach programu klasy VIP oraz po to, aby dostosować je do Państwa życzeń i potrzeb. Rejestrując się w programie członkowskim podają Państwo swój tytuł, imię i nazwisko, adres e-mail, informację, że mają Państwo powyżej 18 lat oraz, o ile Państwo podadzą takie dane – dodatkowe szczegóły dotyczące adresu korespondencyjnego i preferencji w zakresie doręczania korespondencji handlowej, a także preferencji językowych. Dodatkowo gromadzimy Dane dotyczące korzystania przez Państwa z Programu VIP oraz wykorzystywania oraz szczegółów rejestracyjnych dotyczących obszaru członkostwa VIP w trybie online. W celu dokonania skutecznej rejestracji muszą Państwo wyrazić zgodę na warunki członkostwa VIP. – W celu zrozumienia Państwa potrzeb i świadczenia Państwu usług, o jakie Państwo prosili;

– W celu dostarczenia Państwu informacji (także specjalnie dla Państwa zredagowanych) o wydarzeniach, ofertach specjalnych, promocjach oraz innych sprawach dotyczących VIA Outlets®, VIA OUTLETS oraz innych centrów będących członkami VIA Outlets® lub innych detalicznych sklepów typu outlet, o które Państwo nas poproszą lub które, w naszej opinii, będą mogły Państwa zainteresować (w tym przy pomocy mailingu).

– Wyłącznie za Państwa uprzednią zgodą, w celu udostępnienia Państwa Danych naszym starannie wybranym partnerom marketingowym, w celu dostarczania Państwu informacji o towarach, usługach, promocjach, ofertach i nadchodzących wydarzeniach, które, w naszej opinii, mogą Państwa zainteresować;

– Wyłącznie za Państwa uprzednią zgodą, w celu prowadzenia badań i analiz oraz do okresowego kontaktowania się z Państwem w tymże celu lub w celu przeprowadzania ankiet lub tworzenia grup docelowych;

– W celu zarządzania sprawami związanymi z Państwa członkostwem oraz powiadamiania Państwa o zmianach w zakresie naszych usług, możemy udostępnić Dane starannie wybranym osobom trzecim, w zbiorczym i zapewniającym anonimowość formacie oraz w celu umożliwienia nam monitorowania powodzenia i sposobu działania programu.

Fotografie/Udostępnianie Nagrań Video/Fora/Blogi/Strony Mediów Społecznościowych Prowadzenie z Państwem interakcji i komunikacji; pozostałe cele zostaną opisane w przypadku rozpoczęcia korzystania z relewantnego medium. – Dane lub obrazy, które Państwo dostarczają zamieszczając treści, komentarze lub w inny sposób dostarczając materiały do publikacji na różnych obszarach Strony, w tym na naszym forum rozmów, w biuletynie internetowym, w blogach, mikroblogach, na forach, galeriach fotografii i videogaleriach oraz w innych interaktywnych obszarach.

– W przypadku, gdy aktywują Państwo wtyczkę sieci społecznościowej wbudowaną w naszą Stronę, w celu umożliwienia funkcjonalności danej wtyczki sieci społecznościowej oraz komunikowania się z odnośną platformą mediów społecznościowych, w sposób opisany dalej w polityce prywatności lub w opisie funkcjonalności na odnośnej platformie mediów społecznościowych.

Prosimy o zapoznanie się z dalszymi informacjami zawartymi w naszej Polityce Dotyczącej Plików Cookie oraz na odnośnych stronach internetowych lub w mediach społecznościowych, w zakresie przetwarzania danych przez VIA OUTLETS w ramach jej obecności w mediach społecznościowych i na platformach.
Rejestracja do Programu VIP na Targach Handlowych oraz podczas Wydarzeń Publicznych Wykorzystujemy te dane po to, aby świadczyć Państwu usługi w ramach programu VIP oraz aby dostosowć je do Państwa życzeń i potrzeb. Rejestrując się w programie podają Państwo między innymi swoj tytuł, imię i nazwisko, adres pocztowy, informację, że mają Państwo powyżej 18 lat oraz, o ile Państwo podadzą takie dane – dodatkowe szczegóły dotyczące adresu e-mail i preferencji w zakresie doręczania korespondencji handlowej oraz preferencji językowych. Dodatkowo gromadzimy Dane dotyczące korzystania przez Państwa z Programu VIP oraz korzystania, a także szczegółów rejestracyjnych dotyczących obszaru członkostwa VIP w trybie online. W celu dokonania skutecznej rejestracji muszą Państwo wyrazić zgodę na warunki członkostwa VIP. – W celu zrozumienia Państwa potrzeb i świadczenia Państwu usług, o jakie Państwo prosili;

– W celu dostarczenia Państwu informacji (także specjalnie dla Państwa zredagowanych) o wydarzeniach, ofertach specjalnych, promocjach oraz innych sprawach dotyczących VIA OUTLETS oraz innych centrów będących członkami portfelu VIA lub innych detalicznych sklepów typu outlet, o które Państwo nas poproszą lub które w naszej opinii będą mogły Państwa zainteresować (w tym przy pomocy mailingu).

– Wyłącznie za Państwa uprzednią zgodą, w celu udostępnienia Państwa Danych naszym starannie wybranym partnerom marketingowym, w celu dostarczania Państwu informacji o towarach, usługach, promocjach, ofertach i nadchodzących wydarzeniach, które w naszej opinii mogą Państwa zainteresować;

– Wyłącznie za Państwa uprzednią zgodą, w celu prowadzenia badań i analiz oraz do okresowego kontaktowania się z Państwem w tymże celu lub w celu przeprowadzania ankiet lub tworzenia grup docelowych;

– W celu dostarczania Państwu informacji o zmianach dotyczących naszych usług.

Osobista rejestracja w programie VIP na terenie budynku centrum Wykorzystujemy te Dane po to, aby świadczyć Państwu usługi w ramach programu klasy VIP oraz aby dostosowywać je do Państwa życzeń i potrzeb. Rejestrując się w programie podają Państwo między innymi swoj tytuł, imię i nazwisko, adres pocztowy, informację, że mają Państwo powyżej 18 lat oraz, o ile Państwo podadzą takie dane – dodatkowe szczegóły dotyczące adresu e-mail i preferencji w zakresie doręczania korespondencji handlowej oraz preferencji językowych. Dodatkowo gromadzimy Dane dotyczące korzystania przez Państwa z Programu VIP oraz korzystania, a także szczegółów rejestracyjnych dotyczących obszaru członkostwa VIP w trybie online. W celu dokonania skutecznej rejestracji muszą Panstwo wyrazić zgodę na warunki członkostwa VIP. – W celu zrozumienia Państwa potrzeb i świadczenia Państwu usług, o jakie Państwo prosili;

– W celu dostarczenia Państwu informacji (także specjalnie dla Państwa zredagowanych) o wydarzeniach, ofertach specjalnych, promocjach oraz innych sprawach dotyczących VIA Outlets®, VIA OUTLETS oraz innych centrów będących członkami VIA Outlets® lub innych detalicznych sklepów typu outlet, o które Państwo nas poproszą lub które w naszej opinii będą mogły Państwa zainteresować (w tym przy pomocy mailingu).

– Wyłącznie za Państwa uprzednią zgodą, w celu udostępnienia Danych dotyczących Państwa naszym starannie wybranym partnerom marketingowym, w celu dostarczania Państwu informacji o towarach, usługach, promocjach, ofertach i nadchodzących wydarzeniach, które w naszej opinii mogą Państwa zainteresować;

– Wyłącznie za Państwa uprzednią zgodą, w celu prowadzenia badań i analiz oraz do okresowego kontaktowania się z Państwem w tym celu lub w celu przeprowadzania ankiet lub grup docelowych;

– W celu zarządzania sprawami związanymi z Państwa członkostwem oraz dostarczania Państwu informacji o zmianach dotyczących naszych usług.

Odpowiedzi na nasze e-maile Korzystamy z Państwa danych wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wątpliwości. Wszelkie Dane podawane przez Państwa przy okazji udzielania odpowiedzi na nasze e-maile, w tym Państwa tytuł, nazwisko, dane kontaktowe, zmiany w preferencjach dotyczących sposobu kontaktowania się oraz, w niektórych przypadkach, preferowany język. W przypadku, gdy skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, wykorzystamy Państwa dane jedynie do prowadzenia z Państwem dalszej korespondencji.
Badania opinii/inne badania Przeprowadzanie badań opinii oraz innych badań w celu ciągłej poprawy jakości naszych usług. Możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o uzupełnienie ankiet lub o dołączenie do grup badawczych/grup docelowych, zaś informacje udzielone przez Państwa w ten sposób będą dotyczyć preferencji oraz informacji profilowych. Za Państwa zgodą, dane te zostaną wykorzystane do dokonywania oceny naszych produktów i usług, aby zapewnić ciągłą poprawę ich jakości. Dane te mogą być także udostępniane naszym starannie wybranym partnerom marketingowym, w celu dokonywania analizy danych oraz poprawy jakości naszych towarów, usług, promocji ofert i nadchodzących wydarzeń, które, w naszej opinii, mogą Państwa zainteresować;
Korzystanie z urządzeń dostępnego publicznie WiFi Udostępnianie na rzecz Państwa urządzeń dostępnego publicznie WiFi. – Dane uzyskiwane przy okazji łączenia się z naszymi urządzeniami WiFi, takie jak adresy IP lub strony internetowe, które Państwo odwiedzają. Aby uzyskać dalsze informacje na temat Państwa Danych Osobowych i ich wykorzystywania, prosimy o zapoznanie się z warunkami stosowanymi przez naszego partnera. Nie mamy dostępu do Państwa Danych Osobowych.
Losowanie Nagród Wykorzystujemy Państwa dane jedynie w celu prowadzenia i zarządzania Losowaniem Nagród. Imię i nazwisko, data urodzenia, ulica, kod pocztowy, miejscowość, kraj oraz adres e-mail oraz Dane, które są generowane w związku z Państwa uczestnictwem, takie jak Państwa status jako Uczestnika lub zwycięzcy, o ile mają zastosowanie. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy wszystkie Dane Osobowe ujawnione nam w związku z Losowaniem Nagród wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Nie ujawnimy żadnych Państwa Danych Osobowych osobom trzecim. Powyższe nie ma zastosowania do centrów VIA Outlets® oraz dostawców usług, którzy wspierają nas przy przeprowadzeniu Losowania Nagród. Państwa Dane Osobowe będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia Losowania Nagród.

Prosimy o zwrócenie uwagi, że w celu skorzystania z naszych usług i promocji nie zawsze będzie istniała konieczność wypełnienia wszystkich pól przeznaczonych do umieszczania danych; pola, które będą musiały być obowiązkowo wypełnione zostaną zaznaczone gwiazdką.

Będziemy się z Państwem kontaktować za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, wiadomości SMS, lub w inny sposób, zawsze wyłącznie w taki sposób, na jaki Państwo przystali w udzielonej przez siebie zgodzie lub w innym udzielonym nam pozwoleniu na kontaktowanie się z Państwem, np. w ramach rejestracji dotyczącej Członkostwa VIP.

 

 

Buy like a VIP

and you will get the special offers first!